Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Αναφορά σε Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με αναπάντητη επιστολή μας προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί απαλλαγής από τα θρησκευτικά


http://union.atheia.gr

Στις 29-8-2011 στάλθηκε ταχυδρομικά στο Συνήγορο του Πολίτη η παρακάτω αναφορά, σχετικά με επιστολή της Ένωσης Άθεων με ερωτήματα και αιτήματα που αφορούσαν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, η οποία είχε κατατεθεί πριν από δέκα μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν έχει απαντηθεί ακόμη.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς
Ένωση Άθεων
Τ.Θ. 67609, 15103 Πεύκη
Τηλ. 6980789422
contact@atheia.gr
Αθήνα, 29-8-2011
Πρός: Συνήγορο του Πολίτη
Κοινοποίηση: Υπουργείο ΠΔΒΜΘ (γραφείο Υπουργού)
Θέμα: Αναπάντητη επιστολή μας προς ΥπΠΔΒΜΘ για απαλλαγή από θρησκευτικά
Στις 8-11-2010 καταθέσαμε στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας επιστολή με θέμα "Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών" η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου του Γραφείου Υπουργού Α.Π.11262/9-11-10.
Στην επιστολή θέταμε στην Υπουργό ερωτήματα σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, ζητώντας να διευκρινιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας το ποιοι ακριβώς δικαιούνται απαλλαγή, με ποιον τρόπο μπορούν να την εξασφαλίσουν και πώς ακριβώς θα απασχοληθούν τις ώρες του μαθήματος αυτού. Τα ερωτήματά μας ήταν αναλυτικά και σαφή, ώστε να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει η ασάφεια των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου, τις οποίες αναφέραμε στην επιστολή μας.
Μέχρις στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση. Το σχολικό έτος έληξε και ήδη πρόκειται να ξεκινήσει το νέο, ενώ το τοπίο στο θέμα της απαλλαγής από τα θρησκευτικά εξακολουθεί να είναι θολό. Οι αντιφατικές προβλέψεις των σχετικών εγκυκλίων αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες, με αποτέλεσμα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενεργούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οι γονείς να ταλαιπωρούνται, και πρακτικά να οδηγούμαστε σε διακριτική μεταχείριση ανάλογα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις γονέων και μαθητών.
Επισυνάπτουμε την επιστολή μας στην παρούσα αναφορά και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε:
1. Να μας δοθεί άμεσα μια πλήρης και σαφής απάντηση από το Υπουργείο και
2. Να εκδοθεί μια νέα εγκύκλιος η οποία να καταργεί όλες τις προηγούμενες, ή τα άρθρα τους που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα, και να διευκρινίζει όλα τα αντιφατικά και ασαφή σημεία, δίνοντας σαφείς και ξεκάθαρες λύσεις σε όλα τα διαδικαστικά και πρακτικής μορφής ανακύπτοντα ζητήματα.
Έμφαση, μάλιστα, θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί ρητά και ξεκάθαρα στο γεγονός ότι δεν απαιτείται από το γονέα, ή το μαθητή, εφόσον είναι ενήλικος, να δηλώσει τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, προκειμένου να αιτηθεί και να λάβει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ή/και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Πέρα από τα σημεία που ήδη αναφέρουμε στην επιστολή μας και τα οποία θεωρούμε ότι οφείλουν να διευκρινιστούν όλα ανεξαιρέτως, αναφέρουμε επιπλέον, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(α) Πότε και πώς οφείλει να ενημερώνει το σχολείο τον γονέα για έναν επικείμενο αγιασμό ή εκκλησιασμό, προκειμένου ο τελευταίος να μεριμνήσει για το τι θα κάνει το παιδί του κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.
(β) Πού πρέπει να βρίσκεται και τι ακριβώς να κάνει ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος των θρησκευτικών (επισημαίνουμε ότι η τρέχουσα πρόβλεψη σύμφωνα με τις παρούσες εγκυκλίους, δηλαδή το να παρακολουθεί άλλο μάθημα τις ίδιας τάξης σε διαφορετικό τμήμα, αφ' ενός δεν είναι πάντοτε εφικτή, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην υπάρχει άλλο τμήμα ή αν υπάρχει να είναι υπερπλήρες και να μην μπορεί να δεχτεί άλλους μαθητές, και αφ' ετέρου ότι δεν συνιστά καλή παιδαγωγική πρακτική, δεδομένου ότι ο μαθητής δεν ωφελείται από την περιστασιακή συμμετοχή σε ένα τμήμα, επιπλέον διότι το μάθημα εκείνο θα το διδάσκεται και στο δικό του τμήμα).
Επίσης παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας σχετικά με τηχρονική στιγμή κατά την οποία οφείλει να υποβληθεί η αίτηση της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών και για τη μεσολάβησή σας ώστε να λάβει θέση επισήμως το Υπουργείο σχετικά με το θέμα αυτό, ενημερώνοντας όλες τις σχολικές μονάδες με σχετική στην ίδια, κατά προτίμηση, ή σε νέα, αν χρειαστεί, εγκύκλιο. Το τελευταίο αυτό θέμα δεν θίγεται στην συνημμένη επιστολή μας, αλλά έχει επίσης δώσει λαβή για διακριτική μεταχείριση λόγω της έλλειψης σαφούς θέσης του Υπουργείου, και παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: