Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Τα τοπικά συστήματα τροφίμων μπορούν να ενισχύσουν την αγροτική ανάπτυξη και να βελτιώσουν την ΚΓΠ, δηλώνει η Επιτροπή των Περιφερειών στον επίτροπο Cioloş

Η δέσμευση της Ευρώπης υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης - ένας από τους πυλώνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) - θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της εντονότερης στήριξης στη δημιουργία τοπικών συστημάτων τροφίμων, δήλωσε την Πέμπτη η Επιτροπή των Περιφερειών στον Dacian Cioloş, επίτροπο αρμόδιο για τη γεωργία. Παρουσιάζοντας τη διερευνητική γνωμοδότησή της στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις Βρυξέλλες, η εισηγήτρια κα Lenie Dwarshuis-van de Beek (NL/ALDE), κάλεσε τον επίτροπο να συνεχίσει να ζητεί τη συμβολή της ΕτΠ και να συνεκτιμά τις προτάσεις της όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στην τοπική αγορά για τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων.

"Υπάρχει ανισορροπία δυνάμεων στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση της γεωργίας. Περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων διατίθεται στην τοπική αγορά αλλά στο δυτικό κόσμο το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 20%, εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας, βιομηχανοποιημένης παραγωγής τροφίμων. Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η πρόληψη σε παγκόσμιο επίπεδο των ελλείψεων σε τρόφιμα, ζωοτροφές και ενέργεια, καθώς και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή τροφίμων, ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ της επαναξιολόγηση της τοπικής παραγωγής τροφίμων ως πτυχή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής", ανέφερε η κ. Dwarshuis.

Η διερευνητική γνωμοδότηση, την κατάρτιση της οποίας είχε ζητήσει ο επίτροπος Cioloş σε προηγούμενη επίσκεψη στην ΕτΠ τον Ιούνιο του 2010 ως μέρος της ευρείας διαβούλευσης για το μέλλον της ΚΓΠ, υπογραμμίζει τα πολυάριθμα οφέλη των τοπικών συστημάτων τροφίμων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν, αφενός, ισχυρά οικονομικά οφέλη (η μικρή αλυσίδα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή προωθεί την τοπική απασχόληση και βοηθά τις τοπικές επιχειρήσεις να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε μεγαλύτερη αγορά), και, αφετέρου, κοινωνικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι οι μικρότεροι δίαυλοι διανομής επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ αγροτών και καταναλωτών, επιτρέποντας έτσι στους παραγωγούς τροφίμων να αντιδρούν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Ακόμη, η μείωση της χιλιομετρικής απόστασης για τη μεταφορά τροφίμων σημαίνει λιγότερες εκπομπές ρύπων, βοηθώντας έτσι την Ευρώπη να συμμορφωθεί με τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή.

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός του τοπικού συστήματος τροφίμων, και η κ. Dwarshuis κάλεσε τον επίτροπο Cioloş να υποστηρίξει τις εκκλήσεις της υπέρ της διαμόρφωσης μιας πανευρωπαϊκής δέσμης κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές που ενδιαφέρονται να εντάξουν αποτελεσματικά τα τοπικά συστήματα τροφίμων στα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματά τους. Επίσης, πρότεινε να χαραχθεί ένα σχέδιο παρακολούθησης σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να αναθέτει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές την ευθύνη για την καταγραφή και αξιολόγηση των τοπικών προϊόντων διατροφής και να τους χορηγεί ένα λογότυπο τοπικών τροφίμων.

"Είναι ευρέως κατανοητό ότι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά είναι η ποιότητα· τα τοπικά συστήματα των τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με ειδικές μεθόδους παραγωγής. Ωστόσο, χρειάζονται ακόμη μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί ο επαγγελματισμός και η προστιθέμενη αξία των τοπικών συστημάτων τροφίμων και, για το λόγο αυτό, ελπίζω ο επίτροπος να ανταποκριθεί στην πρόκληση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ", κατέληξε η κυρία Dwarshuis.

Πηγή. bioport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: